Deskripsi Program

Program bimbingan daring Al-Qur’an dasar yang akan mempelajari makhorijul huruf, 
sifatul huruf, ahkam tajwid, alaqotul huruf, dan kaidah-kaidah dalam seputar pembacaan 
Al-Qur’an. Program ini terdiri dari empat tingkatan usia, kids, junior, regular dan gemilang.


Profil Lulusan

Peserta mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkatan 
kelas Tamhidi.


Capaian Pembelajaran Lulusan

 • Mampu memahami makhorijul huruf 
 • Mampu memahami sifatul huruf 
 • Mampu memahami hukum nun sukun dan tanwin 
 • Mampu memahami hukum mim sukun 
 • Mampu memahami hukum Idghom 
 • Mampu memahami hukum Mad 
 • Mampu memahami hukum Ra 
 • Mampu memahami Waqaf dan Ibtida 
 • Mampu mengenal nabr 
 • Mampu mengenal ayat-ayat ghoribah 
 • Mampu mengenal nun ‘iwadh atau nun washal 
 • Mampu mengenal kaidah membaca mad jaiz dari jalur thayyibatun nasyr 
 • Mampu mengenal kaidah seputar bacaan mad 

Standar Kompetensi Lulusan

Setelah mengikuti kelas Tamhidi peserta memiliki pengetahuan, sikap, dan bekal 
untuk belajar Al-Qur’an ke tahap selanjutnya.